Etický kodex firmy AmiNet s.r.o.


Preambule:  Etický kodex firmy AmiNet s.r.o. definuje základní rámec pravidel při jednání se spotřebiteli.
Tímto kodexem jsou vázáni všichni zaměstnanci a externí spolupracovníci (obé souhrnně dále jen "Zástupci").


Čestnost, Úcta, Důvěra

1.) Při kontaktu se spotřebiteli jedná Zástupce vždy čestně, zdvořile a s úctou - tímto svým jednáním a chováním Zástupce buduje důvěru a podporuje dobré jméno firmy AmiNet s.r.o.

2.) Každý rozhovor se spotřebitelem začíná Zástupce tak, aby mohl spotřebitel jasně identifikovat, kdo s ním právě mluví. Zástupce, bez požádání, sdělí spotřebiteli své celé jméno a název firmy AmiNet s.r.o. za kterou vystupuje. V případě potřeby se Zástupce identifikuje služebním průkazem firmy, či svým občanským průkazem.

3.) Zástupce se vždy orientuje na ochranu oprávněných zájmů spotřebitele - spotřebiteli poskytuje informace úplné, pravdivé, nezkreslené, komplexní a nezamlčuje skutečnosti, jejichž absencí by mohl být spotřebitel uveden v omyl.

4.) V případě uzavírání kupní smlouvy musí Zástupce vždy spotřebitele informovat o způsobu uzavření smlouvy, hlavních podmínkách smlouvy a způsobu odstoupení od smlouvy.

5.) Zástupce garantuje, že nebude zneužívat postavení spotřebitele, které by spotřebitele mohlo v danou chvíli znevýhodňovat - např. při uzavírání smluv s osobami staršími, osobami hendikepovanými, či  osobami se špatnou znalostí češtiny se musí Zástupce obzvláště pečlivě přesvědčit o tom, že spotřebitel rozumí, jakou službu nebo produkt mu Zástupce nabízí a za jakých podmínek. Pokud nebude Zástupce přesvědčený o tom, že spotřebitel porozuměl nabídce a podmínkám smlouvy, smlouvu se spotřebitelem neuzavře.

6.) Zástupce garantuje rovné zacházení se spotřebiteli a nediskriminaci z jakéhokoliv důvodu.

7.) Při používání nebo zpracovávání osobních nebo firemních údajů zákazníků Zástupce vždy chrání informace, které o zákaznících získal, a to v souladu se všemi požadavky zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění tak, aby nemohlo dojít ke zneužití zákaznických dat.

Zástupce nesmí:

- tvrdit nebo vytvářet dojem, že prodávaný výrobek nebo poskytovaná služba mají atesty a schválení, i když tomu tak není,

- vytvářet dojem, že zákazník nemůže opustit místo, kde je nabízen nebo prodáván výrobek nebo poskytována služba, bez uzavření smlouvy,

- vytvářet klamný dojem, že spotřebitel vyhrál nebo vyhraje, ačkoli ve skutečnosti žádná taková výhra nebo výhoda neexistuje, nebo tvrdit, že pro získání výhry či výhody musí spotřebitel vynaložit finanční prostředky nebo jiné výdaje.

- používat srovnávání, které by mohlo být zavádějící a které je neslučitelné s principy poctivé soutěže. Při prezentaci charakteristických vlastností produktu nebo služby se Zástupce nesmí chovat nečestně - spotřebiteli musí podávat informace pravdivé a nezkreslené.

 V Blatnici p. Sv. Antonínkem dne  1. 1. 2013